Vidio Nani Pekurehua

 

Motoiamoke Pue Ala

Nipasilolonga Rarana Pue

O Pue

Pue Yesu Rohongku

Toia Pue

Pue Yesu Himadanta

O Dunia